Studerende på Neurorehabilitering Toftegården

Det er vores opgave at etablere et udbytterigt og mulighedsskabende læringsmiljø for studerende og elever, hvor både vejleder, den tværfaglige personalegruppe og praksis udvikleres ved at være praktiksted. Vi vil gerne byde på åbenhed, inspiration og støtte fra et faglig praksis, hvor der skabes rum for den studerendes deltagelse, og hvor det er tilladt at begå fejl og stille spørgsmål samt at skabe det bedste fundament for den studerendes læring og stedets udvikling.

Læringsrum

Praktikken under uddannelsen udgør et særligt læringsrum, hvor Neurorehabilitering Toftegården tilbyder læringsmuligheder, der er forskellige fra uddannelsesstedet.

Læringen finder sted gennem deltagelse i praksis. Det betyder, at den studerende både skal udforske praksis med henblik på at forstå praksis og lære sig praksis samt tilegne sig viden og færdigheder. Læreprocessen er overordnet rammesat af og rettet mod praktikperiodens kompetencemål og de tilhørende videns- og færdighedsmål. Kompetencemålet angiver det, som den studerende skal kunne ved afslutningen af praktikperioden, som vejlederen, personalegruppen og ledelsen vil støtte op om.

Deltagelse i praksis

Gennem deltagelse i og observationer af den daglige praksis skal den studerende forsøge at lære sig Neurorehabilitering Toftegårdens handlemåder og metoder. Den studerende skal selv ’på banen’ og gennem egen aktive deltagelse erfare på egen krop, hvad arbejdet består af. Herigennem kan den studerende opnå indsigt og erfaring, som kan skabe grundlag for nye spørgsmål og refleksioner.

Refleksion og teoretiske overvejelser

Netop refleksion er afgørende for, at den studerendes handlinger, oplevelser og erfaringer kan blive til viden, færdigheder og kompetencer. Den studerende må gennem refleksion og teoretiske overvejelser skabe forståelse for praksis. Dette sker løbende mundtligt i forbindelse med vejledning og dialog med tværfaglig personale samt skriftligt via beskrivelser, refleksioner og analyser i portfolio eller logbog.

Forventninger til de studerende

Vi forventer, at den studerende engagerer sig i praktikken og forholder sig åben, nysgerrig, undrende, kritisk, spørgende og i løbet af praktikken vil udvise selvstændighed og ansvarlighed. Vi tilbyder en spændende faglig praksis med læring gennem mesterlære samt learning by doing (læring gennem handling). Vi ser det som en del af praktikken, at den studerende kommer til at indgå i det daglige arbejde med Neurorehabilitering Toftegårdens borgere og sammen med det øvrige tværfaglige personale.

Information til de studerende

Materiale til elever og vejleder SOSU uddannelserne via dette link:

Social- og Sundhedsuddannelserne - Viborg Kommune

 

For nuværende har vi ikke sygeplejerske studerende på Neurorehabiliterings afdelingerne. Vi har et tæt samarbejde med vejleder for sygeplejerske studerende, der har studerende på andre afdelinger under Plejecenter Toftegården

På Neurorehabilitering Toftegården har vi studerende, der er under uddannelse til professionsbachelor som pædagog fra VIA i Viborg.

Vi har mulighed for at tilbyde praktik på følgende:

  • 2. praktikperiode vedrørende område 3: relation og kommunikation
  • 3. praktikperiode vedrørende område 4: samarbejde og udvikling

Praktikbeskrivelse

Jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.