En erhvervet hjerneskade kan være forårsaget af mange forskellige grunde, og følgevirkningerne kan være af både fysisk, kognitiv, psykisk og sproglig karakter. Der kan også være stor variation i sværhedsgraden af hjerneskaden. 
 
Mange mennesker med erhvervet hjerneskade opnår god funktionsevne i løbet af et rehabiliteringsforløb. Der er dog nogle borgere, hvis følger af hjerneskaden er så alvorlige, at de fremover vil være afhængige af andres hjælp til mange aktiviteter. De kan have behov for en vedvarende indsats i form af daglig pleje, vedligeholdelse af funktioner og kan have brug for personlig assistance i alle vågne timer. 

Rehabiliteringsforløb

Planlægning af rehabiliterings-/genoptræningsforløb og igangsættelse af faglige indsatser sker med udgangspunkt i en individuel tværfaglig vurdering af borgerens samlede funktionsevne, behov, ønsker, potentiale og mål. 
 
I forløbene vil det, afhængigt af borgerens funktionsevne og behov, være nødvendigt at inddrage forskellige faggrupper for at få den bedste indsats, så borgeren succesfuldt kan vende tilbage til et meningsfuldt hverdagsliv. 

Genoptræningsplanen er en henvisning fra sygehus til genoptræning/rehabilitering efter udskrivning. Genoptræningsplanen danner udgangspunkt for vores videre arbejde med at iværksætte den passende faglige indsats på rette niveau. 

Formålet med genoptræningsplanen er at sikre vigtig information fra sygehus til os. Genoptræningsplanen skal understøtte målrettede, sammenhængende og effektive forløb for de borgere, der har behov for genoptræning/rehabilitering efter udskrivelse fra sygehus.

Om Neurorehabilitering Toftegården

På Neurorehabilitering Toftegården anvender vi Viborg Kommunes værdigrundlag ift. værdier og målsætning, og vi arbejder ud fra én fælles kerneopgave: ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.

Ligeværd

På Neurorehabilitering Toftegården skal borgeren have mulighed for at udnytte og udvikle egne kompetencer og ressourcer. Borgeren har ved os indflydelse på egen livssituation og udvikling og vi udarbejder i fællesskab de mål som der skal arbejdes på under opholdet på NTG.

Personalet på NTG arbejder neuropædagogisk med en anerkendende og motiverende tilgang sådan borgeren med erhvervet hjerneskade føler sig inddraget. Den anerkendende tilgang minimerer asymmetrien mellem borger, pårørende og personale, og vi ønsker, at opbygge det rette stillads omkring borgeren så han/ hun har de bedste muligheder for at komme sig bedst muligt. Alle er i besiddelse af ressourcer, kompetencer og retten til sociale sammenhænge og til at træffe egne valg. Dette er i fokus på Neurorehabilitering Toftegården, hvor vi forsøger at støtte borgeren og bygge det rette stillads omkring borgeren så han/ hun har de bedste muligheder for dette.

Respekt

Enhver borger med erhvervet hjerneskade der kommer til os har individuelle behov, personalet udviser respekt for og anerkender den enkelte borgers ret til selv at definere, hvad det gode liv er. Vi har fokus på at den enkelte borger bliver mødt med respekt og at der lyttes til borgerens behov og ønsker. Respekt indebærer også plads til forskellighed og at målene tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og tilpasses den enkeltes behov.

Hos os taler vi MED borgeren og ikke OM borgeren, vi inddrager borgeren i beslutninger på det niveau de kan overskue og vi er opmærksomme på at hjælpe borgeren til ikke at havne i uværdige situationer.

Helhed

På Neurorehabilitering Toftegården ser vi hele borgeren, vi ønsker derfor at inddrage pårørende til borgeren, på den måde kan vi bedst mulig tage udgangspunkt i borgerens hele livshistorie og inddrage interesser og værdier i vores rehabilitering. Fx vil ”den tidligere landmand” formentlig nyde at komme ud i naturen og følge årstiden på markerne, det vil vi tænke ind i vores træning, da vi oplever at motivation fra borgeren er alfa og omega for et succesfuldt forløb.

Hos os betyder dét, at tænke familie/netværk og livshistorier ind i forløbet at vi kan få viden om borgerens liv, aktivitetsudførelse samt om borgerens værdier, interesser og præferencer. Generelt har pårørende en vigtig rolle og anses som samarbejds- og sparringspartnere ift. at understøtte borgeren på bedste vis. Vi ser pårørende som en stor ressource og inddrager dem gerne i træningen hvis det ønskes og er hensigtsmæssigt.

Rummelighed

Neurorehabilitering Toftegården er et kommunalt tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, alle kan deltage uafhængigt af niveau. Vi samarbejder med det lokale samfund, med andre offentlige myndigheder, private arbejdspladser samt foreninger og andre relevante samarbejdspartnere. Deltagelsen kan være på særlige vilkår, hvis det er hensigtsmæssigt i det enkelte tilfælde. Hver borger kan have forskellige vanskeligheder og behov, der tages højde for fx kultur, religion, værdier og holdninger Vi arbejder i forskellige miljøer og tager gerne hjem i borgerens hjem og træner der hvis behovet er der.

Vi hjælper borger og pårørende med at rumme den nye situation og de følelser det kan medføre - frustrationer, vrede eller sorg etc. Vi har yderligere tilknyttet en neuropsykolog som kan tilbyde samtale både med borger og pårørende ved behov.

Fleksible tilbud og deltagelse i samfundslivet

Borgerne på Neurorehabilitering Toftegården skal have mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter og til at gøre brug af fritids- og kulturtilbud samt at deltage i det politiske liv. På Neurorehabilitering Toftegården skal borgerne have mulighed for det rette tilbud til rette tid. Alle tilbud tilrettelægges med udgangspunkt i den enkeltes aktuelle ønsker og behov.

Det varme måltid har stor betydning for den livskvalitet, der opleves og for borgerens sundhedstilstand. På Neurorehabilitering Toftegården betragtes måltider og forberedelse heraf, som en meningsfuld aktivitet. Vi har fokus på måltiderne, at de forberedes omkring borgeren, så de kan dufte og smage samt have mulighed for deltagelse i forberedelse heraf.

Høj faglig kvalitet

Neurorehabilitering Toftegården skal yde en høj kvalitet i neurorehabiliteringsforløbet og i de tilbud, der stilles til rådighed for borgerne. Der skal i tilbuddene være fokus på den enkeltes kompetencer, ønsker og personlige mål. Det neuropædagogiske personale skal bidrage til ny viden ved afprøvning og udvikling af nye metoder og løbende opdatere deres viden og kendskab til hjælpemidler.

Derudover er der fokus på dagligdagen og de udfordringer denne kan give for vores borgere, hvor vi har skærpet fokus på at tolke de forskellige dagligdagssituationer og anvende hensigtsmæssige strategier. Vi har fokus på at finde årsagen for borgerens adfærd fremfor at tillægge værdi eller intention bag borgerens adfærd. Vi har fokus på at finde forståelse af, f.eks. hvilke kognitive vanskeligheder, der ligger bag borgerens adfærd. Vi betragter borgernes adfærd som en udtryksform, et behov for at blive set, hørt eller forstået.

Overskuelighed

På Neurorehabilitering Toftegården skal konteksten (her forstået som de fysiske omgivelser) være tydelig og velstruktureret; derfor let at overskue og let at forstå dets anvendelse. Konteksten skal være genkendelig og give en følelse af tryghed, f.eks. at man som borger ved hvor ens plads ved spisebordet er.

Borgerne og deres pårørende skal nemt og hurtigt være i stand til at få overblik over aktivitets- og træningsmuligheder og de tilbud, der er mulige. Der er billeder af det faste personale, som er tilgængeligt for borger og pårørende. Borgeren får ved indflytning et ark med overblik over personalet i teamet omkring borgeren med navn og billede på personale.

Tilgængelighed

Borgere på Neurorehabilitering Toftegården skal have mulighed for at bevæge sig i det offentlige rum samt have adgang til relevant information. Der skal være mulighed for at anvende de indvendige og udvendige rum, herunder fællesstue og køkken, havemiljøerne med terrasser og højbede, det kreative rum med værksted, computerrum, træningssalen og træningskøkkenet samt stierne udenfor og lokalsamfundet med købmand, bank, bager, frisør, genbrugsbutik, blomsterhandler og lægehuset.

Derudover har vi fokus på at udbrede de velfærdsteknologiske løsninger, som vi ved virker, så den enkelte borger i højere grad kan blive selvhjulpen. Vi, som personale, finder det værdifuldt, at kunne gribe borgerens idéer og støtte borgeren i at omsætte idé til handling og gøre det konkret i et genkendeligt miljø.