Dagtilbud

Dagtilbuddet er et neuropædagogisk aktivitets-, samværs- og aflastningstilbud efter servicelovens § 84 med 15 fuldtidspladser fordelt på ugens fem hverdage.

Målgruppen er borgere i alderen 18+ med fysiske, sociale og/eller kognitive funktionsnedsættelser som følge af en erhvervet hjerneskade. Der optages hjemmeboende borgere i Viborg kommune samt beboere fra Neurorehabilitering Toftegården.  

Formål med Dagtilbuddet:

  • At træne borgeren i at fastholde og/eller udvikle sit aktuelle funktionsniveau.
  • At afklare borgerens ressourcer samt udvikle neuropædagogiske strategier, som kan overføres til borgerens hverdag.
  • At aflaste ægtefællen til den hjerneskadede borger. 


Struktur i Dagtilbuddet
Med udgangspunkt i neuropædagogiske principper skabes et trygt miljø, hvor den enkelte borgers behov, udvikling og trivsel tilgodeses. Målet er at kompensere for borgerens tabte funktioner og vedligeholde indlærte færdigheder.

Hverdagen planlægges inden for rammer som skaber overblik og forudsigelighed for den enkelte.

Sidst opdateret: 22.08.2017