Værdigrundlag

På Neurorehabilitering Toftegården anvender vi Viborg Kommunes værdigrundlag ift. værdier og målsætning, og vi arbejder ud fra én fælles kerneopgave: ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.

Ligeværd 
Alle borgere er værdifulde, og derfor skal alle borgere have mulighed for indflydelse på egen livssituation og udvikling. Derudover skal alle borgere have mulighed for at udnytte og udvikle egne kompetencer og ressourcer. 

Ligeværd gælder i mødet mellem borgeren og personalet på Neurorehabilitering Toftegården. Forholdet mellem borgeren med erhvervet hjerneskade og det neuropædagogiske personale kan karakteriseres som et asymmetrisk giver/ modtager forhold. Borgeren med erhvervet hjerneskade er afhængig af hjælp, mens det neuropædagogiske personale er hjælperen. Den optimale neuropædagogiske indsats minimerer asymmetrien ved at møde borgeren med en anerkendende tilgang med fokus på værdighed, da borgeren har lige så stor værdi som personalet i deres samspil og samarbejde. 

Alle er i besiddelse af ressourcer, kompetencer og retten til sociale sammenhænge og til at træffe egne valg. Dette er i fokus på Neurorehabilitering Toftegården, hvor vi forsøger at støtte borgeren og bygge det rette stillads omkring borgeren så han/ hun har de bedste muligheder for dette. 

Respekt 
Enhver borger med erhvervet hjerneskade på Neurorehabilitering Toftegården har individuelle behov, hvor det neuropædagogiske personale udviser respekt for og anerkender det enkelte menneskes ret til selv at definere, hvad det gode liv er. Vi har fokus på at den enkelte borger bliver mødt med respekt og at der lyttes til borgerens behov og ønsker. Respekt indebærer også plads til forskellighed og, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og tilpasses den enkeltes behov. 

Vi har fokus på sprogbrug og kommunikation, hvor neurofaglige termer anvendes. Vi taler og handler respektfuld. F.eks. omtaler personalet ikke borgeren i 3. person, når denne er til stede. Personalet udviser respekt ved er opmærksomme på at støtte borgeren, så borgeren, der pga. kognitive vanskeligheder ikke er bevidst eller har indsigt i egne begrænsninger, ikke bringer sig i en uværdig situation. 

Helhed 
Indsatsen på Neurorehabilitering Toftegården tager udgangspunkt i borgernes samlede livssituation. Det betyder blandt andet, at netværk, familie, udviklingsmuligheder og livsfaser skal tænkes ind. Her spiller familie og netværk en stor rolle til at bidrage med deres viden og samarbejde med personalet herom. Vi har brug for viden om borgerens livhistorie og aktivitetsudførelse samt om borgerens værdier, interesser og præferencer. 

Borgerens livshistorie anvender som et aktivt værktøj, da borgerens livshistorie har stor betydning og giver personale et vigtig indblik i det liv borgeren har levet før og en bedre mulighed for forståelse og understøttelse af borgeren. 

Generelt har pårørende en vigtig rolle og anses samarbejds- og sparringsparter ift. at understøtte borgeren på bedste vis. 

Rummelighed 
Neurorehabilitering Toftegården er et kommunalt tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, hvor alle borgere kan deltage. Vi samarbejder med det lokale samfund, med andre offentlige myndigheder, private arbejdspladser, arbejdsmarkedetsparter samt foreninger og andre relevante samarbejdsparter. 

Deltagelsen kan være på særlige vilkår, hvis det er hensigtsmæssigt i det enkelte tilfælde. Hver borger kan have forskellige vanskeligheder og behov, også ift. kultur, religion, værdier og holdninger, der tilgodeses på hver deres måde. F.eks. er der forskelligt behov for at anvende egen lejlighed og fælles områder og forskelligt behov for støtte til at klare dagligdagens udfordringer. Der er fokus på at tilpasse og indrette de fysiske omgivelserne ift. de individuelle behov både i borgerens egen lejlighed og i fællesområderne. Personalets har endvidere kompetencer ift. at kunne rumme borgerens frustrationer, vrede eller sorg. 

 

Sidst opdateret: 24.09.2017